kattendijke collage

  

http://www.kerkkattendijke.nl/

 

  

 Niet lang na het ontstaan van Kattendijke omstreeks 1135 vestigden de monniken van de “abdij ter Does” een klein klooster op de plaats waar nu de boerderij “de Monnikenhof” gevestigd is. 
De RK parochie werd gesticht tussen 1216 en 1248.  

Het kerkje van Kattendijke is in ±1251 gebouwd, als dochterkerk van de kerk van Kloetinge.
Bij de kerkhervorming in 1611 is het kerkje een Hervormde kerk geworden. In die periode moest de predikant van Wemeldinge periodiek ook predikbeurten in Kattendijke vervullen.  
 
In 1768 vond een verbouwing plaats waarbij de kerk in de huidige vorm is aangepast in opdracht van Vrouwe Hargonje van Kattendijke.
De toren is door de gemeente in 1953 gerestaureerd, waarna het kerkbestuur de restauratie van de kerk ter hand heeft genomen. 
Daarbij werden een consistorie en een ingangportaal aangebouwd. 
De volgende grote onderhoudsbeurt werd in 1984 uitgevoerd, kosten ± f.100.000.  
  
In 1999 is het 10-jarig onderhoudsplan opgesteld en na de toezegging van de Maurits van Kattendijke Stichting om 10 jaar f 20.000 bij te dragen aan dit plan kon met de uitvoering in 2000 worden begonnen. Gelijktijdig met dit subsidiabele groot onderhoudsplan (kosten f 400.000) is intern een aantal zaken opgepakt.
De hetelucht verwarming, die aan vervanging toe was, is vervangen door vloerverwarming, waarbij de houten vloer onder de stoelen is vervangen door leisteen. Het plafond uit de consistorie werd verwijderd en de sanitaire voorzieningen zijn aangepast.
   
Pastorale bezetting.
Tot 1968 was de Hervormde gemeente Kattendijke een kleine zelfstandige gemeente met een eigen deeltijd predikant die de mooie oude pastorie naast het monumentale kerkje bewoonde.
Dat was toen al een blok aan het financiële been van de kerkvoogdij.
Zodra de pastorie leeg kwam, werd deze dan ook afgestoten.
Omdat het niet meer mogelijk was een predikant aan te trekken, werd een quasi-pastoraal verband met de hervormde gemeente Kloetinge gesloten, zodat de toenmalige predikant van Kloetinge ook predikant voor Kattendijke kon zijn.
  
Daar het niet mogelijk bleek te zijn met Kloetinge een vorm van samenwerking aan te gaan, is in 1978 een combinatieovereenkomst gesloten tussen de Hervormde gemeente Kattendijke en de Hervormde gemeente Wemeldinge. 
In de praktijk kwam het er op neer dat in Wemeldinge een full time predikant voor 100 % werkzaam is, terwijl in Kattendijke het pastorale werk zal worden ingevuld door een bijstand in het pastoraat.
Tot op heden bestaat deze overeenkomst nog, waarin wel de nodige aanpassingen noodzakelijk zijn.
Omdat er in onze kleine gemeente geen andere kerken zijn en onze kerk als dorpskerk gezien wordt, ziet de meerderheid van de leden niet de noodzaak om de tenaamstelling te wijzigen in protestantse gemeente. 
  
In 2001 is begonnen met een 10-jarig onderhoudsplan, waarvoor door de toenmalige rijksdienst voor Monumentenzorg 50 % subsidie was toegezegd. Tegelijk met het groot onderhoud is een aantal aanpassingen aan het kerkgebouw uitgevoerd zodat het kerkje, naast kerkelijk gebruik, ook voor andere doeleinden te gebruiken is met het oog op daarin te houden activiteiten.  
Voor de korte termijn gaat het college van kerkrentmeesters er van uit dat na het gereedkomen van het groot onderhoud er voldoende financiële middelen voorhanden zullen zijn om onze kerkelijke gemeente in stand te houden.
Als in 2010 de lasten van het groot onderhoud zijn afgelost, hopen we de jaarrekening weer sluitend te krijgen.
 
Wat betreft de toekomst van onze kleine gemeente het volgende: een punt van zorg is, of er in onze kleine gemeente mensen gevonden kunnen worden die een minimumbezetting van de ambten in de kerkenraad kunnen vervullen.
Om bij ontbreken van voldoende menskracht toch op de toekomst te zijn voorbereid, worden op dit moment gesprekken gevoerd met de protestantse gemeente Wemeldinge om te komen tot verdergaande samenwerking.
We maken ons dus geen zorgen om de toekomst van onze kleine gemeente, maar pakken de uitdagingen die er liggen op kerkelijk gebied met veel energie op.
 
Een ding is zeker: ons klein monumentaal kerkje verkeert in uitstekende staat van onderhoud en zal ons allen overleven.

 

 

 

 

dsc_0485

 

 

 

                

 bron: C.M. van den Boomgaard   Datum: 15-4-2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Goesweb is een initiatief van SMWO en wordt mede mogelijk gemaakt door Bepos, TS Intermedia & M4J-IT